Algemene Voorwaarden

Leverancier:

Naam             : AsselWoen VOF h/o AWG-global

Straat             : Titus Brandsmahove 26

Postcode        : 2717 TG

Plaats              : Zoetermeer

Telefoon         : +31 (0)6 24 63 37 72

e-mail              : [email protected]

KvK                 : 53359771

BTW               : NL850851622B01

Afnemer: 

Degene met wie AWG-global een overeenkomst voor levering van software en/of diensten heeft.

Offerte voorafgaand aan een mogelijke opdracht ontvangt afnemer een offerte met een beschrijving van:

 • De software en/of diensten welke geleverd gaan worden
 • Een geschatte levertijd
 • De prijs exclusief BTW
 • Afspraken over (eventueel gefaseerde) betalingen. Aan elke betaling gaat een factuur vooraf

Overeenkomst en akkoord algemene voorwaarden

 • Afnemer stuurt AWG-global een schriftelijke of electronische opdracht op basis van de offerte, met vermelding van het offertenummer.
 • Met het verstrekken van de opdracht verklaart afnemer zich (impliciet) op de hoogte van en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • AWG-global reageert met een schriftelijke of electronische opdrachtbevestiging. Er is pas sprake van een overeenkomst na deze bevestiging.
 • Opdracht en –bevestiging hoeven niet voorzien te zijn van een handtekening.

Aanvang werkzaamheden en start levertijd

 • De levertijd gaat in vanaf de dag nadat AWG-global de opdrachtbevestiging heeft verstuurd of, indien gefaseerde betaling was overeengekomen, na ontvangst van de eerste betaling.

Annulering

 • Afnemer kan een overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Een kennisgeving van ontbinding dienst schriftelijk of electronisch te worden ingediend.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst valt de aanbetaling toe aan AWG-global en worden bovendien alle kosten, voor zover ze het bedrag van de aanbetaling overstijgen, in rekening gebracht.

Levertijd

 • AWG-global streeft er naar om binnen de geschatte levertijd te leveren. Dit is echter een richttijd waar geen garanties aan kunnen worden ontleend

Schade in geval van late levering

 • AWG-global kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (gevolg)schade van welke aard of vorm dan ook in geval van overschrijden van de geschatte levertijd.

Oplevering

 • AWG-global brengt afnemer schriftelijk of electronisch op de hoogte van oplevering. In geval van gefaseerde betalingen volgt hierbij ook een opleverfactuur.
 • Hierna gaat een afnameperiode van 30 kalenderdagen in, waarin afnemer de gelegenheid heeft om vast te stellen dat aan alle afspraken uit de offerte is voldaan.

Afname

 • Tijdens de afnameperiode zal AWG-global eventuele problemen kosteloos verhelpen, mits deze niet veroorzaakt worden door onoordeelkundig gebruik en/of verkeerde instellingen van het systeem, zulks ter beoordeling van AWG-global.
 • Zijn er geen openstaande punten meer, of is maximaal 30 kalenderdagen na oplevering nog steeds geen terugkoppeling ontvangen , dan wordt het geleverde als afgenomen beschouwd, waarnaar de eindfactuur volgt.

Garantie

 • Na de afname zal AWG-global nog gedurende een periode van 30 kalenderdagen eventuele problemen kosteloos verhelpen, mits deze niet veroorzaakt worden door onoordeelkundig gebruik en/of verkeerde instellingen van het systeem, zulks ter beoordeling van AWG-global.

Schade in geval van problemen met het geleverde

 • Afnemer is zich er van bewust dat het geleverde alleen dan voor normale bedrijfsvoering in gebruik genomen kan worden wanneer afnemer zichzelf er van heeft vergewist dat alle benodigde functionaliteiten aanwezig zijn en goed functioneren. Afnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.
 • AWG-global kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (gevolg)schade van welke aard of vorm dan ook in geval van niet, of niet volledig, of niet goed functioneren van het geleverde.

In gebreke stelling

 • Afnemer kan AWG-global (gedeeltelijk) in gebreke stellen wanneer het geleverde niet aan (alle) afgesproken functionaliteiten voldoet en ook niet binnen redelijke termijn kan gaan voldoen. Zulks dient schriftelijk of electronisch te gebeuren binnen de termijn van de afname periode.
 • Er is geen recht op schadevergoeding anders dan terugbetaling van de kosten van de niet (goed) werkende (deel)functionaliteiten

Datum laatste wijziging 1 september 2012

Printversie PDF: Algemene Voorwaarden AWG-global


Volg ons op FacebookVolg ons op FacebookVolg ons op Facebook